พจนานุกรม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบด้านการเงิน


ดูวิดีโอ: "ประสงค" นงปลดกระทรวงการคลง (ตุลาคม 2021).